Sản phẩm nổi bật

400.000 đ

Niêu 1kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

500.000 đ

Niêu 1.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

600.000 đ

Niêu 2kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

700.000 đ

Niêu 2.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

800.000 đ

Niêu 3kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

900.000 đ

Niêu 3.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

1.000.000 đ

Niêu 4kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

1.100.000 đ

Niêu 4.5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay

1.200.000 đ

Niêu 5kg cá

Gọi : 0917 110 703 mua ngay